Myrica Fotografie onderdeel van Myrica Groenverzorger

Algemene voorwaarden

 1. Definities

 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Myrica Fotografie: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
Workshop: een workshop, cursus of activiteit die door Myrica Fotografie wordt uitgevoerd en gerealiseerd.

 1. Toepassing

 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Myrica Fotografie en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
Door aanmelding voor een workshop komt een overeenkomst tussen Deelnemer en Myrica Fotografie tot stand. Na aanmelding ontvangt Deelnemer een bevestiging van deelname.

 1. Vergoeding

 3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Myrica Fotografie eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

3.3 Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Myrica Fotografie staat vermeld. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen.
De vermelde prijs is inclusief BTW.

 1. Boekingsvoorwaarden workshop Fotografie

4.1 Doorgang workshop; Een workshop kan doorgaan als het minimale aantal deelnemers dat in de workshopbeschrijving is aangegeven is bereikt. Bij onvoldoende deelnemers ontvangt u uiterlijk 5 dagen voor de workshop bericht dat deze niet zal doorgaan met een voorstel voor een nieuwe datum.

4.2 Weersinvloeden; Bij slecht weer beslist de workshopleider of de workshop wordt afgelast. Wanneer fotograaf en deelnemer niet tot een andere datum kunnen komen, betaalt Myrica fotografie het bedrag terug minus € 7,50 administratiekosten.

4.3 Omboeken; Tot 21 dagen voor de geboekte workshop kunt u uw reservering omboeken naar een andere workshop tegen betaling van € 15,00 administratiekosten.

 1. Factuur en betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Indien Myrica Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

5.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten van Myrica Fotografie ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van de Wederpartij.

5.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Myrica Fotografie nog niet heeft voldaan.

 1. Annuleren door Deelnemer

Annuleren tot zes weken voor de workshop: bij annulering langer dan zes weken voorafgaand aan de geboekte workshop wordt 25% van het workshoptarief in rekening gebracht.
Bij annulering tot drie weken voor de geboekte workshop wordt 50% van het workshoptarief in rekening gebracht.
Bij annulering van een geboekte workshop korter dan drie weken voor de workshopdatum wordt 100% van het workshoptarief in rekening gebracht.

 1. Verplaatsen en annuleren door Myrica Fotografie

Myrica Fotografie behoudt zich het recht voor om een workshop tot twee dagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld, inclusief de nieuwe datum van de workshop. Deelnemer heeft dan het recht de deelname kosteloos te annuleren.
Myrica Fotografie behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk twee dagen voor aanvang van de workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Indien Myrica Fotografie een workshop annuleert ontvangt Deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de workshop volledig retour.

 1. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan Myrica Fotografie te worden medegedeeld.  Myrica Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 1. Opdracht

9.1 Myrica Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

9.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Myrica Fotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Myrica Fotografie is geretourneerd.

9.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Myrica Fotografie recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Myrica Fotografie.

 1. Licentie

11.1 De gemaakte foto’s/afgenomen producten zijn bestemd om te gebruiken in huiselijke kring. Extern delen/openbaar maken is pas toegestaan na overleg of met vermelding van de fotograaf.

11.2 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk buiten huiselijke kring door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Myrica Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

11.3 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Myrica Fotografie, hebben bedoeld.

11.4 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen.

11.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Myrica Fotografie.

11.6 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 1. Inbreuk op auteursrecht

12.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Myrica Fotografie.

12.2 Bij inbreuk komt Myrica Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Myrica Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

13.1 De naam van Myrica Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

13.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Myrica Fotografie conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. 13.3 Voor iedere inbreuk op de aan Myrica Fotografie toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Myrica Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Wijzigingen in Algemene voorwaarden

Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

 1. Aansprakelijkheid en rechten van derden

15.1 Myrica Fotografie is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

15.2 Myrica Fotografie is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Myrica Fotografie.

15.3 De aansprakelijkheid van Myrica Fotografie is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

15.4 Indien derden jegens Myrica Fotografie en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Myrica Fotografie in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

15.5 Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. Myrica Fotografie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor Deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan.

 1. Faillissement/surseance

Zowel Myrica Fotografie als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Myrica Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

 1. Rechts- en forumkeuze

17.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

17.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Myrica Fotografie en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 1. Slotbepaling

 Deze algemene voorwaarden van Myrica Fotografie zijn gedeponeerd onder bij de KvK te Leeuwarden en vindbaar via de website van Myrica Fotografie.